Legislație organizare ANPIS

 (* forma actualizată) privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Socială
(* forma actualizată) privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare.

(* forma actualizată) pentru modificarea unor acte normative

 (* forma actualizatăprivind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 
(* forma actualizată) privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

 (* forma actualizată) privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale;

 (* forma actualizată) Legea asistenței sociale

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

 (* forma actualizată) privind formarea profesională a adulților

 

LEGISLAȚIE PRIVIND INSPECȚIA SOCIALĂ

 (* forma actualizată)

 (* forma actualizatăprivind elementele care compun echipamentul specific și condițiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de inspecție/activități de investigare socială

 (* forma actualizatăprivind condițiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistență juridică necesară apărării inspectorului social

 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială

 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice

 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale

 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

 • Venitul minim de incluziune

 (* forma actualizată) privind venitul minim de incluziune

 • Ajutor social:

 (* forma actualizată) privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 (* forma actualizată) privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată

 • Ajutorul de încălzire:

 (* forma actualizată) privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

 • Alocaţia  pentru susținerea familiei:

 (* forma actualizată) privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

2. Politici familiale

 • Alocaţia de stat pentru copii:

 (* forma actualizată) privind alocația de stat pentru copii, republicată

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii

 • Alocația lunară de plasament:

 (* forma actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament

 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului:

 (* forma actualizată) privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

 (* forma actualizată) privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OuG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OuG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 • Acordarea concediului și indemnizației de acomodare
referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată
  (* forma actualizată) *** Republicată privind procedura adopției

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

 (* forma actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) – g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare:

 • Drepturi pentru persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap:

Drepturile de la art. 12 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • Drepturi pentru copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA:

Drepturile de la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100% și alocație lunară de hrană)

 •  Drepturi acordate persoanelor cu handicap:

Drepturile de la art. 58 alin. (3) si alin. (4 )din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA:

 (* forma actualizată) privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite adulților și copiilor infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA și de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

 • Drepturi pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere:

 Drepturile de la art. 58 alin. (4 ) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 (* forma actualizată)privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

4. Alte tipuri de beneficii de asistenţă socială

 • Ajutorul de urgenţă (pentru familiile sau persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege):

 (* forma actualizată) privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ajutorul în caz de deces (primarul poate dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social):

 (* forma actualizată) privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 • Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi:

 (* forma actualizată) privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare

 • Soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului – Lege nr. 118/1990, republicat (plata acestor drepturi se realizează prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, a municipiului Bucureşti):

 (* forma actualizată) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

 

5. Alte activităţi ale Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistrița-Năsăud

 •  Asigură aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condițiile de înființare şi funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările ulterioare:

 (* forma actualizată) privind condițiile de înființare şi funcționare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările şi completările ulterioare

 • Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

 (* forma actualizată) privind ucenicia la locul de muncă, republicată

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

6. Alte acte normative pe care le aplica Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistrița-Năsăud

 (* forma actualizată) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată

(* forma actualizată) cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare

 (* forma actualizată) Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

 

7. Acte normative privind finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale

 (* forma actualizată) privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale.

 (* forma actualizată) privind aprobarea metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de decontare a finanțării.

 Metodologia de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale.

Formare profesională

 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.
 (* forma actualizată) pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților.
 (* forma actualizată) privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competențe în ocupațiile pentru care nu există standarde ocupaționale.
 (* forma actualizată) pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.
 (* forma actualizată) privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la
 (* forma actualizată) a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.
 (* forma actualizată) pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților.
 (* forma actualizată) privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.
 (* forma actualizată)privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii și experienței profesionale în scopul recunoașterii experienței profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederației Elvețiene activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale.
 (* forma actualizată) privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare.
 (* forma actualizată) pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății.
 (* forma actualizată) privind ucenicia la locul de muncă.
 (* forma actualizată) privind condițiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară