ATRIBUȚII ANPIS

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenția aplică politicile și strategiile din domeniul sistemului național de asistență socială elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, având următoarele obiective principale:

a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;

b) asigurarea unui sistem eficient și integrat de gestionare și plată a beneficiilor de asistență socială la nivel național;

c) prevenirea erorii, fraudei și corupției în sistemul de acordare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;

d) monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistență socială și pentru programele de servicii sociale;

e) evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate și de cost și colectarea de date necesare indicatorilor de incluziune socială;

f) organizarea și asigurarea serviciilor de stabilire, evidență și plată a beneficiilor de asistență socială;

g) organizarea și asigurarea unui sistem de evidență și evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială;

h) asigurarea furnizării informațiilor necesare realizării politicilor și strategiilor în domeniul asistenței sociale;

i) facilitarea accesului persoanelor îndreptățite, potrivit legii, la beneficiile de asistență socială;

j) gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale în domeniul său de activitate;

k) exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;

l) îndrumarea autorităților administrației publice centrale și locale, a persoanelor fizice și juridice, publice sau private, cu atribuții în domeniul asistenței sociale, în vederea derulării în bune condiții a activității, a perfecționării activității acestora și prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.

Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește și asigură aplicarea corectă, unitară și nediscriminatorie a legislației privind sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale;

b) elaborează propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul său de competență și le înaintează Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru promovare;

c) stabilește procedurile administrative privind acordarea beneficiilor de asistență socială, administrarea și implementarea programelor privind serviciile sociale de către agențiile teritoriale și elaborează instrucțiuni privind gestionarea beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale;

d) fundamentează și propune Ministerului Muncii și Protecției Sociale proiectul de buget, ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistență socială și susținerea programelor privind servicii sociale, precum și pentru funcționarea Agenției;

e) administrează și gestionează bugetul propriu, organizează și asigură plata beneficiilor de asistență socială;

f) administrează și gestionează patrimoniul propriu;

g) prezintă Ministerului Muncii și Protecției Sociale raportul de execuție bugetară a bugetului alocat;

h) negociază și încheie convenții cu instituții financiare, în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială, în baza mandatului acordat de ordonatorul principal de credite;

i) elaborează rapoarte și analize pentru fundamentarea politicilor și programelor în domeniul beneficiilor de asistență socială și al serviciilor sociale și le transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

j) elaborează indicatorii statistici aferenți domeniului său de competență;

k) asigură evidența la nivel național a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistență socială și administrează, conform legii, Registrul electronic unic al serviciilor sociale;

l) monitorizează și asigură controlul asupra modului de acordare a beneficiilor de asistență socială;

m) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității în domeniul său de activitate;

n) organizează activități de informare a cetățenilor cu privire la dreptul acestora la beneficiile de asistență socială;

o) asigură îndrumarea metodologică a agențiilor teritoriale cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

p) îndrumă persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind beneficiile de asistență socială;

q) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, în condițiile legii;

r) asigură reprezentarea în relațiile cu organismele similare din străinătate și cu alte instituții publice și organizații interne și internaționale din domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

s) asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanța și protecția sistemelor automatizate de calcul și înregistrare, în special în funcție de evoluțiile tehnologice;

 ș) asigură gestiunea bazelor naționale de date referitoare la sistemul de informații privind beneficiile de asistență socială;

t) garantează securitatea și integritatea sistemului de informații, precum și confidențialitatea informațiilor și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legii;

ț) aplică prevederile tratatelor internaționale în domeniu la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, și colaborează cu instituții similare din Uniunea Europeană;

u) negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competență;

v) realizează selecția, stabilește planul de formare profesională continuă a personalului propriu și este responsabilă de punerea lui în aplicare.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenția îndeplinește și următoarele atribuții:

a) asigură implementarea și monitorizarea procesului de acreditare și transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale rapoarte privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale, conform legii;

b) urmărește aplicarea și respectarea politicilor în domeniul formării profesionale a adulților, monitorizează și controlează acreditarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale;

c) asigură aplicarea prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă;

d) asigură urmărirea aplicării și respectării prevederilor legale privind autorizarea și funcționarea agentului de muncă temporară.

Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul inspecției sociale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:

a) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea și promovarea drepturilor sociale ale cetățenilor de către autoritățile administrației publice, precum și de către alte persoane fizice și juridice, publice și private;

b) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor și politicilor din domeniu;

c) propune instituțiilor controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea deficiențelor constatate în urma activității de inspecție, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate și sesizează organele de urmărire penală competente, după caz;

d) constată săvârșirea faptelor care încalcă prevederile legale prevăzute în toate actele normative ce reglementează sistemul național de asistență socială și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de către acestea;

e) exercită controlul în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte din sistemul național de asistență socială care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetățeanului;

f) desfășoară activități de investigare socială derivate din rezultatele controlului și formulează propuneri de îmbunătățire a activității, organizării și a procedurii de acordare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;

g) controlează, evaluează și monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de acordare a acreditării/licențierii furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor furnizate de aceștia;

h) controlează modalitatea prin care sunt respectate și puse în aplicare prevederile legale privind combaterea marginalizării sociale;

i) elaborează și difuzează ghiduri și manuale operaționale necesare activității de inspecție;

j) acordă consiliere autorităților administrației publice centrale și locale și persoanelor fizice și juridice, publice sau private, cu atribuții în domeniul asistenței sociale, în vederea derulării în bune condiții a activității și a perfecționării acesteia și prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.

 ATRIBUȚII AGENȚII TERITORIALE (AJPIS)

În domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale, agențiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică legislația privind acordarea și plata beneficiilor de asistență socială;

b) aplică legislația privind finanțarea programelor de servicii sociale;

c) informează și îndrumă persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul național de asistență socială;

d) gestionează informațiile în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială;

e) prelucrează documentația aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistență socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistență socială;

g) utilizează sistemul de informații în conformitate cu instrucțiunile și instrumentele de gestiune a informației stabilite de Agenție;

h) asigură evidența la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistență socială;

i) actualizează baza de date cu privire la beneficiari și la beneficiile de asistență socială acordate;

j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidențial al datelor personale ale solicitanților și ale persoanelor care primesc beneficii de asistență socială;

k) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistență socială;

l) stabilesc dreptul la beneficiile de asistență socială și efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condițiile legii;

n) fundamentează și propun Agenției proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistență socială, susținerea programelor de servicii sociale și pentru funcționarea lor;

o) administrează bugetul aprobat și prezintă Agenției raportul de execuție bugetară;

p) organizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul alocat;

q) întocmesc rapoarte periodice, precum și raportul anual de activitate și le transmit Agenției;

r) furnizează Agenției și altor organisme care au competențe în domeniu informații în vederea elaborării de studii, rapoarte și analize în domeniul lor de activitate;

s) asigură comunicarea permanentă cu instituțiile și autoritățile administrației publice centrale, cu alte instituții și persoane juridice cu responsabilități în domeniul social și în special cu autoritățile administrației publice locale și județene;

ș) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, conform legii;

t) soluționează contestații, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;

ț) realizează selecția și formarea profesională a personalului la nivel județean, în conformitate cu planul stabilit de Agenție în domeniu;

u) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;

v) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea și informarea asupra drepturilor beneficiarilor;

w) încheie contractele și convențiile de finanțare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora și elaborează rapoartele prevăzute de lege;

x) întocmesc documentația necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanțării programelor de servicii sociale și asigură plata acestora.

Pentru realizarea obiectivelor sale, agențiile teritoriale îndeplinesc și următoarele atribuții:

a) administrează patrimoniul propriu, precum și bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condițiile legii;

b) asigură îndrumarea și controlul activității agențiilor locale;

c) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind ucenicia la locul de muncă;

d) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condițiile de înființare și a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

e) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulților;

f) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;

g) soluționează cererile privind stabilirea calității de persoană persecutată, în înțelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor județene de pensii sau, după caz, al Casei de Pensii a Municipiului București;

h) asigură președinția comisiilor județene, respectiv a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;

i) realizează activități de evaluare, monitorizare și control privind implementarea programelor din domeniul asistenței sociale și incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaționale;

j) realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) monitorizează implementarea priorităților stabilite prin planul strategic de acțiune din domeniul incluziunii sociale, precum și activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

În domeniul inspecției sociale, agențiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuții:

a) promovează acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor asupra drepturilor sociale și stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;

b) sesizează organele de urmărire penală competente în situația în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni;

c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului național de asistență socială;

d) desfășoară activitatea de control la nivel de județ, în baza ordinelor de deplasare și cu respectarea metodologiilor, instrucțiunilor și a procedurilor de lucru aprobate;

e) controlează și monitorizează modul în care sunt stabilite beneficiile de asistență socială;

f) evaluează, monitorizează și controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici și privați din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate și de cost, precum și al eficienței și performanței acestora;

g) controlează și monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor și politicilor din domeniu;

h) constată săvârșirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenței sociale și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege;

i) propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistență socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;

j) controlează și monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;

k) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare și control, precum și analize specifice activității de inspecție desfășurate la nivel județean;

l) fac propuneri de îmbunătățire a activității, organizării și a metodei de acordare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;

m) acționează la nivel județean pentru prevenirea și înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile și normele din domeniul asistenței sociale, stabilite prin tratatele internaționale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;

n) transmit, la solicitarea Agenției, informațiile privind activitatea de control din domeniul inspecției sociale.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, agențiile teritoriale cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum și cu partenerii sociali.