Documentele necesare se regăsesc în art. 4 din Normele metodologice aprobate prin HG 1153/2001:

„ART. 4
(1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare;
b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) vor fi prezentate în original.”

Anunț în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34 din 1998